PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

PSIHOLOGIE – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)

 • Domeniul de studii: Psihologie
 • Duratastudiilor: 3 ani / 6 semestre
 • Total Credite (ECTS): 180
 • 180 de locuri
 • Program de studiiacreditat – H.G. 367/2023, publicatînMonitorulOficial, Partea I, Nr. 342bis, din 24 aprilie 2023 

MisiuneaProgramului de studiiuniversitare de licenţăPsihologie IF are învedereformareaşidezvoltareacompetenţelorspecifice legate de analizașiînțelegereacomportamentului individualși al grupurilorumane, învedereaelaborării de proiecte de intervențiespecifică – de naturăpsihoterapeutică, suportivă, de consiliere, de dezvoltareumanăsauorganizațională.

            Înacestsens, Programul de studiiuniversitare de licențăPsihologie propune un pachet complex șicoerent de cursuri, seminariişiactivităţi de laborator legate de ariigeneraleşispecifice ale practiciipsihologiceșicercetăriiştiinţifice îndomenii precum: 

 • studiulcomportamentuluiumanși alproceselormentale;
 • dezvoltareapersonalitățiișievaluareaacesteiaprinmetode validate științific;
 • evaluareapsihologică a funcțiilor cognitive, aptitudinilorșiinteligenței;
 • consiliereașipsihoterapia (de orientarepsihodinamică, umanistă, cognitivcomportamentalăetc);
 • psihologiamunciișipsihologiaorganizațională;
 • consiliereapsihologicăînalegereaformăriieducaţionalecorespunzătoareintereselorşiaptitudinilorșidezvoltareacarierei.

Obiectivele generale ale programului de studii Psihologie IF sunt:

 • fundamentarea întregului proces de formare pe standarde profesionale menite să asigure dezvoltarea profesională și asigurarea de oportunități ocupaționale viitorilor absolvenți;   
 • realizarea unui învăţământ centrat pe student şi orientat spre nevoile reale ale profesioniștilor domeniului, ale persoanelor și instituțiilor cu care aceștia vor interacționa, ale societății în ansamblu;
 • realizarea de programe de cercetare, orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale realității sociale și individuale.

            Absolvenţii pot optapentru continuareaformăriiîndiferiteledomenii de specializarerecunoscute de ColegiulPsihologilor din România, pentrudobândireadreptului de liberăpractică (www.copsi.ro). Facultateaoferășiasemeneaoportunități de specializareprinprograme de studii de master.

Competențeleconferite de programul de studii

Competenţeprofesionale:

 • Operarea cu conceptefundamentaleîndomeniulpsihologiei;
 • Proiectareasirealizareaunuidemers de cercetareînpsihologie;
 • Relaţionareaşicomunicareainterpersonalăspecificădomeniuluipsihologie;
 • Evaluareacritică a situaţiilorproblematiceşi a soluţiilorposibileînpsihologie;
 • Evaluareapsihologicăaindividului, grupuluişiorganizaţiei;
 • Proiectareaşirealizareaintervenţiilorpsihologice.

Competenţetransversale:

 • Exercitareasarcinilorprofesionale conform principiilordeontologicespecificeînexercitareaprofesiei;
 • Aplicareatehnicilor de muncăeficientăînechipămultidisciplinară pe diverse paliereierarhice;
 • Autoevaluareanevoilor de formarecontinuăînvedereaadaptăriicompetenţelorprofesionale la dinamicacontextului social.

 

Dupăfinalizareastudiilor, absolvenţii se pot calificasauperfecţionapentruocupareaunorpoziţii cum ar fi: Psiholog – cod COR 244511, Asistent de cercetareînpsihologie – cod COR 263416, Cercetătorînpsihologie – cod COR 263415, Psihologînspecialitateapsihologieclinică – cod COR 263401, Consilierîndomeniuladicţiilor – cod COD 263502 (potrivit COR - ClasificareaOcupaţiilor din România, ISCO 88, ISCO 08).

 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

PSIHOLOGIE – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR)

 • Domeniul de studii: Psihologie
 • Duratastudiilor: 3 ani / 6 semestre
 • Total Credite (ECTS): 180
 • 125 de locuri
 • Program de studiiacreditat – H.G. 367/2023, publicatînMonitorulOficial, Partea I, Nr. 342bis, din 24 aprilie 2023

MisiuneaProgramului de studiiuniversitare de licenţăPsihologie IFRare învedereformarea şi dezvoltareacompetenţelorspecifice legate de analizașiînțelegereacomportamentului individual, darși al grupurilorumane, învedereaelaborării de proiecte de intervențiespecifică – de naturăpsihoterapeutică, suportivă, de consiliere, de dezvoltareumanăsauorganizațională.

            Înacestsens, Programul de studiiuniversitare de licențăPsihologie propune un pachet complex șicoerent de cursuri, seminariişiactivităţi de laborator legate de ariigeneraleşispecifice ale practiciipsihologiceșicercetăriiştiinţifice îndomenii precum: 

 • studiulcomportamentuluiumanși alproceselormentale;
 • dezvoltareapersonalitățiișievaluareaacesteiaprinmetode validate științific;
 • evaluareapsihologică a funcțiilor cognitive, aptitudinilorșiinteligenței;
 • consiliereașipsihoterapia (de orientarepsihodinamică, umanistă, cognitivcomportamentalăetc);
 • psihologiamunciișipsihologiaorganizațională;
 • consiliereapsihologicăînalegereaformăriieducaţionalecorespunzătoareintereselorşiaptitudinilorșidezvoltareacarierei.

Obiectivele generale ale programului de studii Psihologie IFRsunt:

 • fundamentarea întregului proces de formare pe standarde profesionale menite să asigure dezvoltarea profesională și asigurarea de oportunități ocupaționale viitorilor absolvenți;   
 • realizarea unui învăţământ centrat pe student şi orientat spre nevoile reale ale profesioniștilor domeniului, ale persoanelor și instituțiilor cu care aceștia vor interacționa, ale societății în ansamblu;
 • realizarea de programe de cercetare, orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale realității sociale și individuale.

           

Absolvenţii pot optapentru continuareaformăriiîndiferiteledomenii de specializarerecunoscute de ColegiulPsihologilor din România, pentrudobândireadreptului de liberăpractică (www.copsi.ro). Facultateaoferășiasemeneaoportunități de specializareprinprograme de studii de master.

Competențeleconferite de programul de studii

Competenţeprofesionale:

 • Operarea cu conceptefundamentaleîndomeniulpsihologiei;
 • Proiectareasirealizareaunuidemers de cercetareînpsihologie;
 • Relaţionareaşicomunicareainterpersonalăspecificădomeniuluipsihologie;
 • Evaluareacritică a situaţiilorproblematiceşi a soluţiilorposibileînpsihologie;
 • Evaluareapsihologicăaindividului, grupuluişiorganizaţiei;
 • Proiectareaşirealizareaintervenţiilorpsihologice.

Competenţetransversale:

 • Exercitareasarcinilorprofesionale conform principiilordeontologicespecificeînexercitareaprofesiei;
 • Aplicareatehnicilor de muncăeficientăînechipămultidisciplinară pe diverse paliereierarhice;
 • Autoevaluareanevoilor de formarecontinuăînvedereaadaptăriicompetenţelorprofesionale la dinamicacontextului social.

 

Dupăfinalizareastudiilor, absolvenţii se pot calificasauperfecţionapentruocupareaunorpoziţii cum ar fi: Psiholog – cod COR 244511, Asistent de cercetareînpsihologie – cod COR 263416, Cercetătorînpsihologie – cod COR 263415, Psihologînspecialitateapsihologieclinică – cod COR 263401, Consilierîndomeniuladicţiilor – cod COD 263502 (potrivit COR - ClasificareaOcupaţiilor din România, ISCO 88, ISCO 08).

 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

PSIHOLOGIE – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID)

 • Domeniul de studii: Psihologie
 • Duratastudiilor: 3 ani / 6 semestre
 • Total Credite (ECTS): 180
 • 75 de locuri
 • Program de studiiacreditat– H.G. 367/2023, publicatăînMonitorulOficial, Partea I, Nr. 342bis, din 24 aprilie 2023

MisiuneaProgramului de studiiuniversitare de licenţăPsihologie IDare învedereformareaşidezvoltareacompetenţelorspecifice legate de analizașiînțelegereacomportamentului individual, darși al grupurilorumane, învedereaelaborării de proiecte de intervențiespecifică – de naturăpsihoterapeutică, suportivă, de consiliere, de dezvoltareumanăsauorganizațională.

            Înacestsens, Programul de studiiuniversitare de licențăPsihologie propune un pachet complex șicoerent de cursuri, seminariişiactivităţi de laborator legate de ariigeneraleşispecifice ale practiciipsihologiceșicercetăriiştiinţifice îndomenii precum: 

 • studiulcomportamentuluiumanși alproceselormentale;
 • dezvoltareapersonalitățiișievaluareaacesteiaprinmetode validate științific;
 • evaluareapsihologică a funcțiilor cognitive, aptitudinilorși inteligenței;
 • consiliereașipsihoterapia (de orientarepsihodinamică, umanistă, cognitivcomportamentalăetc);
 • psihologiamunciișipsihologiaorganizațională;
 • consiliereapsihologicăînalegereaformăriieducaţionalecorespunzătoareintereselorşiaptitudinilorșidezvoltareacarierei.

Obiectivele generale ale programului de studii Psihologie IDsunt:

 • fundamentarea întregului proces de formare pe standarde profesionale menite să asigure dezvoltarea profesională și asigurarea de oportunități ocupaționale viitorilor absolvenți;   
 • realizarea unui învăţământ centrat pe student şi orientat spre nevoile reale ale profesioniștilor domeniului, ale persoanelor și instituțiilor cu care aceștia vor interacționa, ale societății în ansamblu;
 • realizarea de programe de cercetare, orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale realității sociale și individuale.

           

Absolvenţii pot optapentru continuareaformăriiîndiferiteledomenii de specializarerecunoscute de ColegiulPsihologilor din România, pentrudobândireadreptului de liberăpractică (www.copsi.ro). Facultateaoferășiasemeneaoportunități de specializareprinprograme de studii de master.

Competențeleconferite de programul de studii

Competenţeprofesionale:

 • Operarea cu conceptefundamentaleîndomeniulpsihologiei;
 • Proiectareasirealizareaunuidemers de cercetareînpsihologie;
 • Relaţionareaşicomunicareainterpersonalăspecificădomeniuluipsihologie;
 • Evaluareacritică a situaţiilorproblematiceşi a soluţiilorposibileînpsihologie;
 • Evaluareapsihologicăaindividului, grupuluişiorganizaţiei;
 • Proiectareaşirealizareaintervenţiilorpsihologice.

Competenţetransversale:

 • Exercitareasarcinilorprofesionale conform principiilordeontologicespecificeînexercitareaprofesiei;
 • Aplicareatehnicilor de muncăeficientăînechipămultidisciplinară pe diverse paliereierarhice;
 • Autoevaluareanevoilor de formarecontinuăînvedereaadaptăriicompetenţelorprofesionale la dinamicacontextului social.

 

Dupăfinalizareastudiilor, absolvenţii se pot calificasauperfecţionapentruocupareaunorpoziţiiocupaționale / profesionalecumar fi: Psiholog – cod COR 244511, Asistent de cercetareînpsihologie – cod COR 263416, Cercetătorînpsihologie – cod COR 263415, Psihologînspecialitateapsihologieclinică – cod COR 263401, Consilierîndomeniuladicţiilor – cod COD 263502 (potrivit COR - ClasificareaOcupaţiilor din România, ISCO 88, ISCO 08).

 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

– ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)

 • Domeniul de studii: Științe ale educației
 • Duratastudiilor: 3 ani / 6 semestre
 • Total Credite (ECTS): 180
 • 90 de locuri
 • Program de studiiacreditat – H.G. 367/2023, publicatăînMonitorulOficial, Partea I, Nr. 342bis, din 24 aprilie 2023

Misiunea programului de studiiuniversitare de licenţă Pedagogiaînvăţământuluiprimarşipreşcolaro reprezintăformareaşidezvoltareacompetenţelorşiatitudinilorspecificerolurilorprofesionale din învăţământulpreşcolarşiprimar, înconcordanţă cu evoluţiadomeniuluiştiinţeloreducaţieişi cu tendinţa de profesionalizareaprofundată a cariereididactice.

Înacestsens, Programul de studiiuniversitare de licențăPedagogiaînvățământuluiprimarșipreșcolar propune un pachet complex șicoerent de cursuri, seminariișiactivităţipractic-aplicative, legate de ariigeneraleşispecifice ale practiciieducaționaleșicercetăriiştiinţificeeducaționale îndomenii precum:  curriculum, evaluare, instruire, educațietimpurie, limbașiliteraturăromână, matematică, didactici ale domeniilor de dezvoltare / domeniilorcurriculare, educațieincluzivășipsihopedagogiacopiilor cu CES, comunicareșiconsiliereeducațională, practicăpedagogicăînînvățământulpreșcolarșiprimar.

Obiectivele generale ale programului de studii sunt:

 • fundamentarea întregului proces didactic pe standarde profesionale menite să asigure profesionalizarea carierei didactice;   
 • realizarea unui învăţământ centrat pe student şi orientat spre nevoile reale ale mediului educaţional şi instituţional preşcolar şi primar;
 • realizarea de programe de cercetare, orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării domeniilor educaţiei timpurii şi învăţământului preşcolar şi primar.

Competențeleconferite de programul de studii

Competenţeprofesionale:

 • Proiectareaunorprograme de instruiresaueducaţionaleadaptatepentru diverse niveluri de vârstă /pregătireşi diverse grupuriţintă.
 • Realizareaactivităţilor specific procesuluiinstructiv-educativ din învăţământulprimarşipreşcolar.
 • Evaluareaproceselor de învăţare, a rezultatelorşi a progresuluiînregistrat de preşcolari / şcolariimici.
 • Abordareamanagerială a grupului de preşcolari /şcolarimici, a procesului de învăţământşiaactivităţilor de învăţare /integrare social specific vârsteigrupuluiţintă.
 • Consilierea, orientareaşiasistareapsihopedagogică a diverselorcategorii de persoane / grupurieducaţionale (preşcolari / şcolarimici /elevi, familii, profesori, angajaţi etc.).
 • Autoevaluareaşiameliorareacontinuă a practicilorprofesionaleşiaevoluţieiîncarieră.

Competenţetransversale:

 • Aplicareaprincipiilorşi a normelor de deontologieprofesională, fundamentate pe opţiunivaloriceexplicite, specific specialistuluiînştiinţeleeducaţiei.
 • Cooperareaeficientăînechipe de lucruprofesionale, interdisciplinare, specific desfăşurăriiproiectelorşiprogramelor din domeniulştiinţeloreducaţiei.
 • Utilizareametodelorşi a tehniciloreficiente de învăţare pe tot parcursulvieţii, învedereaformăriişidezvoltăriiprofesionale continue.

Dupăfinalizareastudiilor, absolvenţii se pot calificasauperfecţionapentruocupareaunorpoziţiiocupaționale/profesionalecum ar fi: Profesorînînvăţământulpreşcolar– 234201; Profesorînînvăţământulprimar - 234101; Consilierșcolar - 235903; Consilierînvăţământ - 235103; Expert învăţământ - 235104; Inspector şcolar - 235105; Mentor - 235902; Asistent de cercetareînpedagogie - 235102; Referent de specialitateînvăţământ – 235106.COR (ClasificareaOcupaţiilor din România, ISCO 88, ISCO 08)

De asemenea, înconținutulprogramului de studii s-au avutînvedereaspecteleprofesionale implicate de noileocupaţiipropusepentru a fi incluseîn COR:Profesor itinerant pentruînvăţământulprimarşipreşcolar; Profesor de sprijin pentruînvăţământulprimarşipreşcolar; Profesor documentarist; Profesorpentruînvăţământulprimarînşcolilespeciale; Profesormetodist al CCD; Director/manager al instituţiilor de învăţământpreuniversitar; Consultant pentruprograme de educaţietimpurie.

 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

– ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)

 

 • Domeniul de studii: Psihologie
 • Duratastudiilor: 2 ani / 4 semestre
 • Total Credite (ECTS): 120
 • Numărul de locuriestestabilitanual, înlimitacelor 150 de locuriacordateprogramelormasterale ale USHpentrudomeniul Psihologie
 • Program de studiiacreditat– H.G. 356/2023, publicatînMonitorulOficial, Partea I, Nr. 345bis, din 25 aprilie 2023

Programul de studiiuniversitare de master Psihologieclinicăşiintervenţiepsihologică se înscrieîndomeniul de studii Psihologie(cudeschidereinterdisciplinarăcătredomeniilemedicină, antropologie, asistenţăsocială, psihopedagogiespecială) șireprezintăciclul II al studiiloruniversitare (studii de masterat) - continuareafirească a ciclului I de licenţăpentruabsolvenţiispecializăriiPsihologie, darşipentruabsolvenţiiunorspecializăriadiacente. El se finalizeazăprinnivelul 7 din EQF/ CEC şi din CadrulNaţional al Calificărilor.

Misiunea de învăţământşi de cercetareştiinţificăa programului masteral Psihologieclinicăşiintervenţiepsihologicăse justificăprinelemente de pertinenţăşioportunitateînraport cu cerinţelepieţei de muncăşi cu Nomenclatorulnaţional de calificări. Programulurmăreşteaprofundareanoţiunilorspecificepsihologieimedicaleinsistând pe aspectele practice ale acestei discipline, pe configurareamaiprecisă a roluluişipotenţialităţilorpsihologuluiînechipaterapeutică, încontextulreformelor care au loc la nivelulasistenţeipentrusănătateamintalăînRomânia, program naţional de lungăduratăîn care rolulpsihologuluiesteextrem de important.

Tipulmasteruluieste de profesionalizare, însensuldobândirii de competenţeprofesionaleîntr-un domeniuspecializat. Finalitateaacestui program constăînformareamasteranzilorîndomeniul Psihologieiclinice, fiindacreditat ca furnizor de formare de către ColegiulPsihologilor din România.Masteruloferăatât perspective fundamentale, câtşitendinţeactualeîncunoaştereastiinţificăspecificăactivităţiiclinice a psihologului; permiteexplorarea, înţelegerea, analizaşipracticareadomeniuluipsihologieiclinicecorelativ cu standardeacademiceşiprofesionalenaţionaleşiinternaţionale.

Obiectivelegenerale ale programului:

 • asigurareauneipregătiriteoreticeşipractic-aplicative de calitate, înacord cu standardeleactuale de profesionalizareși cu direcţiile de perspectivăîndomeniulpsihologieiclinice
 • realizareaunuiînvăţământformativ, modern, centrat pe studenţişiorientat pragmatic sprenevoilereale ale mediului social şi economic, încontextulintegrăriieuropeneșiglobalizării
 • conectareaînvăţământului cu cercetareaştiinţificărelevantăîndomeniu
 • dezvoltarea de programe de cercetare orientate spretemeleactuale ale dezvoltăriidomeniuluipsihologieiclinice
 • dezvoltareaprogramului de studiuînacord cu evoluțiaprogramelor de pregătireprofesionalăşiorientareîncarieră la nivelinternațional
 • creareaunuiorizontprofesional apt pentruabordarea cu profesionalism a problematiciisubsumatepsihologieiclinice.

Competențeleconferite de programul de studii

Competenţeprofesionale:

 • Operarea cu conceptefundamentaleîndomeniulpsihologieiclinice
 • Proiectareaşirealizareastrategiei de cercetarespecificedomeniului de studiu
 • Evaluareacorectăşicritică a situaţiilor de riscpsihopatogen
 • Evaluareapsihologică a patologieiindividuale
 • Proiectareaşiaplicareaplanului de intervenţiepsihologicăadaptatnevoilorspecifice ale clientului
 • Comunicareprofesionalăîncontexteinterdisciplinarespecificedomeniului clinic

Competenţetransversale:

 • Realizareasarcinilorprofesionale conform principiilordeontologicespecifice
 • Exercitarearolurilorprofesionaleînechipamultidisciplinară, la diferiteniveluriierarhice
 • Autoevaluareanevoilor de formarecontinuăînvedereaadaptăriicompetenţelorprofesionale la dinamicacontextului social.

Dupăfinalizareastudiilor, absolvenţiise pot calificasauperfecţionapentruocupareaunorpoziţiiocupaționale / profesionaleîndomeniu cum ar fi: Psiholog – cod COR 244511, Asistent de cercetareînpsihologie – cod COR 263416, Cercetătorînpsihologie – cod COR 263415, Psihologînspecialitateapsihologieclinică – cod COR 263401; Psihologînspecialitateapsihoterapie (psihoterapeut) – cod COR 263403;Consilier îndomeniuladicţiilor– cod COD 263502; precum şiîndomeniiconexe: Terapeutocupaţional- cod COR 263419;Consilier dezvoltarepersonală – cod COR 242324 / Specialist înactivitatea de coaching (coach) –cod COR 242412 (conform  COR - ClasificareaOcupaţiilor din România, ISCO 88, ISCO 08).

Oportunităţiprofesionale ale absolvenţilorspecializării:psiholog clinician înspitalesauclinici de profilpsihiatricsau neurologic;psiholog clinician înspitale de profil somatic;psiholog clinician înspitalepentruasistareabolnavilorcronici / îngrijiripaliative;psiholog clinician îninstituţii cu profil de recuperareşispitale de traumatologie;cercetătorsauasistent de cercetareînlaboratoare de sănătatemintală;psihologînclinici cu profil geriatric;psihologîncadrulunor ONG-uripentruasistareaşiprotecţiapersoanelor cu nevoispeciale, handicap, bolicroniceşiinvalidante, maladiipsihotice, familiipatogene, violenţădomestică, abuzfizicşi sexual etc;psihologîncadrulReţeleiNaţionale de ExpertizăşiRecuperare a Capacităţii de Muncă a bolnavilor cu invaliditatesauîncadrulReţelei de Expertiză medico-legală;psihologîncadrulReţeleiNaţionale de Protecţie a Copilului;psihologîncadrulAgenţieiNaţionaleAntidrogşi a centrelor de recuperare a toxicodependenţilor;psihologîncadrulmaternităţilorşi al cabinetelor de planning familial şipsihosexologie etc.

 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

PSIHOLOGIE ORGANIZAȚIONALĂȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

– ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)

 • Domeniul de studii: Psihologie
 • Duratastudiilor: 2 ani / 4 semestre
 • Total Credite (ECTS): 120
 • Numărul de locuriestestabilitanual, înlimitacelor 150 de locuriacordateprogramelormasterale ale USH pentrudomeniul Psihologie
 • Program de studiiacreditat – H.G. 356/2023, publicatînMonitorulOficial, Partea I, Nr. 345bis, din 25 aprilie 2023

Programul de studiiuniversitare de master Psihologieorganizaționalășimanagementulresurselorumanese înscrieîndomeniul de studii Psihologie, cu deschidereinterdisciplinarășireprezintăciclul II al studiiloruniversitare (studii de masterat) - continuareafirească a ciclului I de licenţăpentruabsolvenţiispecializăriipsihologie, precumşipentruabsolvenţiiunorspecializări precum sociologie, ştiinţeeconomice, dreptşiadministraţiepublică, ştiinţepolitice, ştiinţe ale educaţieietc. El se finalizeazăprinnivelul 7 din EQF/ CEC şi din CadrulNaţional al Calificărilor.

Misiunea esenţială a acestui program de studii constă în cunoaşterea aprofundată - teoretică şi aplicativă - a organizaţiilor şi resurselor umane în scopul gestionării eficiente a acestora, în formarea de specialişti în psihologie organizaţională şi resurse umane, apţi să opereze în cele mai diverse sfere de activitate (economică, socio-politică, educaţională, cultural-ştiinţifică etc.).

Tipulmasteruluieste de profesionalizare, însensuldobândirii de competenţeprofesionaleîntr-un domeniuspecializat. Finalitateaacestui program constăînformareamasteranzilorîndomeniulpsihologieiorganizaționaleși al resurselorumane, fiindacreditat ca furnizor de formare de către ColegiulPsihologilor din Româniapentrucalificarea psihologînspecialitateapsihologiamunciișiorganizațională.Masteruloferăatât perspective fundamentale, câtşiactualeîncunoaştereaaprofundată - teoretică şi aplicativă - a organizaţiilorşiresurselorumaneînscopulgestionăriieficienteaacestora, înformarea de specialiştiînpsihologieorganizaţionalăşiresurseumane, apţisăoperezeîncelemai diverse sfere de activitate (economică, socio-politică, educaţională, cultural-ştiinţificăetc).

Obiectivelegeneraleale programuluide masterPsihologie organizaţională şi managementul resurselor umane se referă la:

 • asigurareauneipregătiriteoreticeşipractic-aplicative de calitate, înacordcustandardeleactuale de profesionalizare șicudirecţiile de perspectivăîndomeniulpsihologieimunciișiorganizaționale;
 • realizareaunuiînvăţământformativ, modern, centrat pe studenţişiorientatpragmaticsprenevoilereale ale mediului social şieconomic, încontextulintegrăriieuropene;
 • conectareaînvăţământuluicucercetareaştiinţificărelevantăîndomeniu;
 • dezvoltarea de programe de cercetareorientatespretemeleactuale ale dezvoltăriidomeniuluipsihologieimunciișiorganizaționale;
 • dezvoltareaprogramului de studiiînacordcuevoluțiaprogramelor de pregătireprofesionalăşi orientare încarierăla niveleuropean;
 • creareaunuiorizont profesional aptpentruabordareacuprofesionalism a comportamentuluioamenilorîncontexteocupaționaleșiînrelațiecuorganizațiile.

Competențeleconferite de programul de studii

Competenţeprofesionale:

 • Competențe de analiză a muncii, de analiză a posturilor, de elaborare a fișelor de post, de normare a activităților;
 • Competențe de recrutareșiselecție a personalului;
 • Competențeînplanificarea, efectuareaşianalizaevaluăriipsihologice a performanțelorprofesionale ale personalului;
 • Competențe de validareși de normareainstrumentelor de evaluarepsihologică a personalului;
 • Competențe de management al performanţei, de dezvoltare a cariereiprofesionale, de instruire a personalului din organizaţii;
 • Competențe de dezvoltareși de planificareorganizaţională;
 • Competențe de diagnozăși de optimizare a proceselororganizaționale (comunicare, decizie, participareetc);
 • Competențe de diagnozăaelementelor de patologieorganizaționalăși de intervențieameliorativă;
 • Competențe de proiectare a cercetărilor de psihologieorganizaționalăși de managementstatistic al datelorrecoltate.

Competenţetransversale:

 • Exercitareasarcinilorprofesionaleconformprincipiilordeontologicespecificeînexercitareaprofesiei;
 • Exercitarearolurilorprofesionaleînechipamultidisciplinară, la diferiteniveluriierarhice;
 • Autoevaluareanevoilor de formarecontinua învedereaadaptăriicompetenţelorprofesionale la dinamicacontextului social.

Dupăfinalizareastudiilormasterale, absolvenţiipot ocupaurmătoareleocupații/poziţiiprofesionalepsiholog (psihologînspecialitateapsihologiamunciișiorganizațională – cod 263404; psihologînspecialitateapsihologiaaplicatăînservicii – cod 263406); consilier (consilierforța de muncășisomaj – cod 242301; consiliervocațional – cod 242315; consilierorientareprivindcariera – 242306);consultant(consultant îndomeniulforței de muncă – cod 242307; consultant reconversie-mobilitate personal - cod 242311; consultant condiții de muncă – cod 242312; consultant înresurseumane – cod 242317; consultant intern înresurseumane – cod 242318); inspector (inspector de specialitateforța de muncășisomaj – cod 242303; inspector de specialitateformare, inspector evaluareşiselecţieprofesională – cod 242404; inspector îndomeniulsecurităţiişisănătăţiiînmuncă – cod 325723); manager – cod 112029; managerresurseumane – cod 121207; manager proiect – cod 242101; manager îmbunătăţiriprocese – cod 242108; manager al sistemelor de management al calității – cod 242114; manager al sistemului de management al riscului – cod 325708; manager al sistemului de management în Securitate şisănătateînmuncă – cod 325709; manager de formare – 242406);coordinator înmaterie de securitateșisănătateînmuncă (studiisuperioare) – cod 226303; analist (analistpiaţamuncii – cod 242308; analistrecrutare/integraresalariaţi – cod 242309; analistserviciiclient – cod 243216; analistsistemesalarizare – cod 242310; analistresurseumane – cod 333306); auditor(auditor sisteme de management pentrusănătateşisecuritateocupaţională – cod 325711);referent de specialitateforța de muncășișomaj– cod 242305; specialist (specialist resurseumane – cod 242314; specialist înformare – cod 242319; specialist înrecrutare – cod 242320; specialist îndezvoltareorganizațională – cod 242322; specialist înrelații de muncă – cod 242323; specialist înrelaţiipublice  - cod 243201; specialist sisteme de calificare – cod 242313, specialistîndomeniulsecuritățiișisănătățiiînmuncă – cod 226302; specialist in activitatea de coaching – cod 242412: specialist înmanagementulriscului – cod 242114); expert (expert centre de perfecționare – cod 231006; expert forța de muncășisomaj – cod 242302; expert însecuritateșisănătateînmuncă – cod 242304); formator – cod 242401; formator de formatori – cod 242402; organizator/conceptor/consultant formare – cod 242403 (conformCOR –ClasificareaOcupaţiilor din România).