Brosura FPSE 2023
Brosura FPSE 2022

 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PSIHOLOGIE- IF

    Psihologie  
    IF, 3 ani, 180 credite;
    200 locuri

    Programul de studii universitare de licenţă Psihologie oferă cursuri şi seminarii ce dezvoltă competenţele legate de arii problematice generale şi specifice ale cercetării ştiinţifice în domenii precum: • studiul comportamentului uman; • procesele mentale; • fenomenele psihosociale; • psihoterapia; • psihanaliza; • analiza tranzacţională; • creativitatea; • psihologia personalităţii; • psihologia vârstelor; • psihologia dezvoltării; • psihologia familiei; • psihosexologie; • psihologia muncii; • psihologia învăţării; • studiul experimental al diferitelor abilităţi mentale; • efectuarea de testări şi evaluări psihologice în diferite paliere ale pieţei muncii; • consilierea psihologică în alegerea formării educaţionale corespunzătoare intereselor şi aptitudinilor; • dezvoltarea carierei.
    Absolvenţii pot opta pentru continuarea formării în diferitele domenii de specializare recunoscute de Colegiul Psihologilor din România, pentru  căpăta drept de practică în conformitate cu prevederile Legii Psihologului 213/2004 (www.copsi.ro).
    Facultatea oferă şi asemenea oportunităţi de specializare prin programele de studii de masterat.

    Competențele
Competenţe profesionale:
Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei;
Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare în psihologie;
Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologie;
Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în Psihologie;
Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei;
Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
        Competenţe transversale:
Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei;
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice;
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

    H.G. nr. 376/2016
     Acreditat

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR – IF

    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  
    IF; 3 ani, 180 credite;
    100 locuri

    Misiunea programului de studii reprezintă formarea şi dezvoltarea competenţelor şi atitudinilor specifice unei game variate de roluri profesionale în instituţii și programe educaţionale de nivel preşcolar şi primar în care absolvenții pot profesa, cum ar fi: şcoli şi grădiniţe din învăţământul public şi particular, instituţii ale sistemul educaţional tradiţional, instituții în care se aplică în forme de pedagogie alternativă (Step by Step, Waldorf, Montessori etc.), programe de tip After-school pentru şcolarii mici, programe sociale şi extra-curriculare dezvoltate de ONG-uri de profil, programe pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, de vârstă preşcolară şi şcolară mică etc.
    După finalizarea studiilor, absolvenţii se pot califica sau perfecţiona pentru ocuparea unor posturi cum ar fi: Profesor în învăţământul preşcolar; Profesor în învăţământul primar; Asistent de cercetare în pedagogie; Consilier școlar; Consilier învăţământ; Expert învăţământ; Inspector şcolar; Mentor; Referent de specialitate în învăţământ.
    Competențele
              Competenţe profesionale:
C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârsta /pregătire şi diverse grupuri ţintă
C 2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici.
C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari /şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare /integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
C5. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (preşcolari / şcolari mici /elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)
C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră

Competenţe transversale:
CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei.
CT2 Cooperarea eficienta in echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei.
CT3 Utilizarea metodelor şi a tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue.

    H.G. nr. 376/2016
    Autorizat

 
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PSIHOLOGIE- IFR

    Psihologie  
    IFR, 3 ani; 180 credite
    125 locuri

    Programul de studii universitare de licenţă Psihologie oferă cursuri şi seminarii ce dezvoltă competenţele legate de arii problematice generale şi specifice ale cercetării ştiinţifice în domenii precum: • studiul comportamentului uman; • procesele mentale; • fenomenele psihosociale; • psihoterapia; • psihanaliza; • analiza tranzacţională; • creativitatea; • psihologia personalităţii; • psihologia vârstelor; • psihologia dezvoltării; • psihologia familiei; • psihosexologie; • psihologia muncii; • psihologia învăţării; • studiul experimental al diferitelor abilităţi mentale; • efectuarea de testări şi evaluări psihologice în diferite paliere ale pieţei muncii; • consilierea psihologică în alegerea formării educaţionale corespunzătoare intereselor şi aptitudinilor; • dezvoltarea carierei.
    Absolvenţii pot opta pentru continuarea formării în diferitele domenii de specializare recunoscute de Colegiul Psihologilor din România, pentru  căpăta drept de practică în conformitate cu prevederile Legii Psihologului 213/2004 (www.copsi.ro). Facultatea oferă şi asemenea oportunităţi de specializare prin programele de studii de masterat.

    Competențele
Competenţe profesionale:
Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei;
Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare în psihologie;
Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologie;
Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în Psihologie;
Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei;
Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
    
Competenţe transversale:
Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei;
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice;
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

    H.G. nr. 376/2016
    Autorizat


PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Psihologie clinică şi intervenţie psihologică

    Psihologie clinică şi intervenţie psihologică
    IF; 2 ani, 120 credite;
    Numărul de locuri este stabilit anual, în limita celor 150 de locuri acordate pentru domeniul Psihologie programelor masterale ale USH

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare de licență cu profil socio-uman - psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe ale educaţiei, medicină, asistenţă socială, teologie, drept ş.a., care aspiră să se formeze în domeniul teoriei şi practicii în psihologia clinică. Se urmăreşte asigurarea unei baze de cunoştinţe și competențele necesare practicării specializării obţinute la finalul programului masteral, într-un spaţiu instituţional dinamic şi deschis colaborării cu centre aplicative, asociații și universităţi din ţară şi străinătate. După finalizarea studiilor, absolvenţii se pot califica sau perfecţiona pentru ocuparea unor poziţii profesionale cum ar fi: Psiholog, Asistent de cercetare în psihologie, Cercetător în psihologie, Psiholog în specialitatea psihologie clinică sau Consilier în domeniul adicţiilor.
    Competențele
Competenţe profesionale:
•    Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei clinice
•    Proiectarea şi realizarea strategiei de cercetare specifice domeniului de studiu
•    Evaluarea corectă şi critică a situaţiilor de risc psihopatogen  
•    Evaluarea psihologică a patologiei individuale
•    Proiectarea şi aplicarea planului de intervenţie psihologică adaptat nevoilor specifice ale clientului
•    Comunicare profesională în contexte interdisciplinare specifice domeniului clinic.
Competenţe transversale:
Realizarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice
Exercitarea rolurilor profesionale în echipa multidisciplinară, la diferite niveluri ierarhice
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social

    H.G. 402/2016
    Acreditat


PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Psihologie judiciară şi victimologie


    Psihologie judiciară şi victimologie  
    IF; 2 ani, 120 credite;
    Numărul de locuri este stabilit anual, în limita celor 150 de locuri acordate pentru domeniul Psihologie programelor masterale ale USH

Programul masteral este conceput pentru profesionalizare în domeniul prevenirii şi diminuării surselor potenţiale de agresivitate şi violenţă. Se urmăreşte facilitarea dobândirii abilităţilor specifice de lucru în cadrul programelor adresate victimelor şi agresorilor, dezvoltarea modelelor de gândire şi interpretare din perspectivă etiologică a fenomenelor de ordine socială, devianţă şi patologie socială.  Este facilitată dobândirea unor capacităţi de concepere a unor programe şi proiecte de combatere şi prevenire a violenţei, cunoaşterea problematicii mediului penitenciar, a efectelor pe care mediul privativ de libertate le are asupra psihologiei deţinutului şi a raporturilor interumane, relevarea unor strategii de intervenţie în situaţii şi cazuri conflictuale şi violente. Programul de studii este proiectat astfel încât să confere absolvenţilor un statut profesional în concordanţă cu nevoile sociale şi de formare manifestate pe piaţa muncii, formând  experţi, consilieri şi specialişti pe probleme de psihologie judiciară, victimologie, protecţie şi asistenţă  victimală, mediu penitenciar; elaborare de programe şi politici adresate victimelor şi agresorilor, de intervenţie în situaţii şi cazuri conflictuale/violente; strategii terapeutice specifice psihoterapiei persoanelor traumatizate, programe de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale, reinserţiei sociale.
    Competențele
Competenţe profesionale
Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei judiciare şi victimologiei
Proiectarea şi realizarea strategiei de cercetare specifice domeniului de studiu
Evaluarea corectă şi critică a situaţiilor patogene şi criminogene
Evaluarea psihologică a indivizilor cu potenţial criminogen
Elaborarea strategiilor de intervenţie în vederea rezolvării problemelor grupului ţintă
Comunicare profesională în contexte interdisciplinare specifice domeniului judiciar
Competenţe transversale
Realizarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice
Exercitarea rolurilor profesionale în echipa multidisciplinară, la diferite niveluri ierarhice
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social

    H.G. 402/2016
    Acreditat

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Psihologie organizațională și managementul resurselor umane

    IF; 2 ani, 120 credite;
    Acreditat, conform avizului Consiliului ARACIS din data de 29.09.2016
    Numărul de locuri este stabilit anual, în limita celor 150 de locuri acordate pentru domeniul Psihologie programelor masterale ale USH

Tipul Programului masteral Psihologie organizațională și managementul resurselor umane este de profesionalizare, iar competenţele oferite vin în completarea celor oferite în cadrul specializării Psihologie. În definirea lor s-a avut în vedere Cadrul Naţional al Calificărilor, ceea ce permite evitarea suprapunerii calificărilor, asigurându-se, totodată, acoperirea nevoilor de formare manifestate pe piaţa muncii. De asemenea, în elaborarea programului s-au avut în vedere modelele de competență ale psihologului specialist în psihologia muncii și psihologie organizațională promovate de CPR (Colegiul Psihologilor din România) și cele elaborate de APIO (Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională) pe baza standardelor existente în acest moment la nivel european.
Sunt vizate competențe grupate în șase categorii relaționate cu funcțiile/rolurile profesionale: specificarea scopurilor, evaluare psihologică/diagnoză, dezvoltare de proiecte/design, intervenție/implementare, evaluare a sistemelor și informare/comunicare.

Competenţe profesionale:
•    Competențe de analiză a muncii, de analiză a posturilor, de elaborare a fișelor de post, de normare a activităților;
•    Competențe de recrutare și selecție a personalului;
•    Competențe în planificarea, efectuarea şi analiza evaluării psihologice a performanțelor profesionale ale acestuia;
•    Competențe de validare și de normare a instrumentelor de evaluare psihologică a personalului;
•    Competențe de management al performanţei, de dezvoltare a carierei profesionale, de instruire a personalului din organizaţii;
•    Competențe de dezvoltare și de planificare organizaţională;
•    Competențe de diagnoză și de optimizare a proceselor organizaționale (comunicare, decizie, participare etc);
•    Competențe de diagnoză a elementelor de patologie organizațională și de intervenție ameliorativă;
•    Competențe de proiectare a cercetărilor de psihologie organizațională și de management statistic al datelor recoltate.

Competenţe transversale:
•    Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei.
•    Exercitarea rolurilor profesionale în echipa multidisciplinară, la diferite niveluri ierarhice
•    Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social.


Compatibilitatea cu Cadrul Naţional al Calificărilor este asigurată prin conferirea posibilităţii absolvenţilor de dobâdire a unui statut profesional conform competenţelor înregistrate în Cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior. Astfel, după finalizarea studiilor masterale, absolvenţii, potrivit COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România), pot ocupa următoarele poziţii: psiholog (în specialitatea psihologia aplicata în servicii – cod 263406; în specialitatea psihologia muncii si organizationala – cod 263404); analist (piaţa muncii – cod 242308; recrutare/integrare salariaţi – cod 242309; resurse umane – cod 333306; servicii client – cod 2432162; sisteme salariale – cod 242310); auditor sisteme de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională – cod 325711; consilier (orientare privind cariera - 242306; forta de munca si somaj - 242301); consultant (conditii de munca - 242312; reconversie-mobilitate personal - cod 242311; în domeniul fortei de munca - 242307); inspector (de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională – cod 242404; de specialitate forta de munca si somaj – cod 242303; în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – cod 325723); coordonator în materie de securitate si sanatate în munca (studii superioare) – cod 226303; manager – cod 112029 şi manager (de calitate – cod 325701; al sistemului de management al riscului – cod 325708; al sistemului de management în  securitate şi sănătate în muncă – cod 325709; de îmbunătăţiri – cod 242108; de proiect – cod 242101; de resurse umane – cod 121207); organizator relaţii – cod 243209; referent de specialitate forta de munca si somaj – cod 242305; specialist (resurse umane – cod 242314; în relaţii publice  - cod 243201, sisteme de calificare – cod 242313, în domeniul securitatii si sanatatii în munca – cod 226302); evaluator de competente profesionale – cod 242405; expert (centre de perfectionare – cod 231006; forta de munca si somaj – cod 242302);  formator – cod 242401 și formator de formatori – cod 242402.