PREZENTAREA FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, București

1. Cadrul juridic de organizare și de funcționare

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, București - este o structură academică nouă, înfiinţată în anul 2015 în cadrul Universităţii Spiru Haret prin reorganizarea Facultăţii de Sociologie-Psihologie. Reorganizarea a fost impusă de dezvoltarea a noi programe de studii din domeniul Ştiinţelor Educaţiei (programul de studii universitare de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar), în strânsă legătură cu cerinţele pieţei muncii şi cu precizările legislative în vigoare.    

Programele de studii de licență ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei aparţin aceleiaşi ramuri de ştiinţe, respectiv Psihologie şi Ştiinţe Comportamentale - conform H.G. 883/2021 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 823 bis, din 27 august 2021 -  Anexa nr. 1: Anexa la H.G. nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurilor instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022.

În conformitate cu prevederile legale, în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, București - sunt organizate următoarele programe de studii universitare de licenţă:

Studii universitare de licenţă 3 ani/ 6 semestre (180 credite):

- Psihologie IF180 locuri, program acreditat [H.G. 883/2021 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 823 bis, din 27 august 2021 - Anexa nr. 3  (Anexa nr. 3 la H.G. nr. 403/2021)]

 - Psihologie IFR125 locuri, program acreditat [H.G. 883/2021 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 823 bis, din 27 august 2021 - Anexa nr. 3  (Anexa nr. 3 la H.G. nr. 403/2021)]

- Psihologie ID75 locuri, program autorizat [H.G. 883/2021 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 823 bis, din 27 august 2021 - Anexa nr. 3  (Anexa nr. 3 la H.G. nr. 403/2021)]

- Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar IF 90  locuri, program acreditat [H.G. 883/2021 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 823 bis, din 27 august 2021 - Anexa nr. 3  (Anexa nr. 3 la H.G. nr. 403/2021)]

Programele de studii de master ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei aparţin aceluiași domeniu de studii universitare de master, respectiv Psihologie  - conform H.G. 906/2021 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 821 bis, din 27 august 2021 -  Anexa nr. 1: Anexa la H.G. nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021—2022.

În conformitate cu prevederile legale, în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, București - sunt organizate următoarele programe de studii universitare de master:

Studii universitare de master, forma de învățământ cu frecvență, 2 ani/ 4 semestre (120 credite).

● Psihologie clinică și intervenție psihologică, program acreditat [H.G. 906/2021 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 821 bis, din 27 august 2021 – Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la H.G. nr. 385/2021)].


● Psihologie organizaţională şi managementul resusrselor umane, program acreditat [H.G. 906/2021 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 821 bis, din 27 august 2021 – Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la H.G. nr. 385/2021)].

În conformitate cu Anexa nr. 2  la H.G. 385/2021, numărul de locuri pentru domeniul de studii universitare de master - domeniul Psihologie, în cadrul Universităţii Spiru Haret, este de 150.

Hotărârile Guvernului privind:
- aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022;
- domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021—2022,
pot fi accesate pe internet: pagina web a Ministerului Educației (https://edu.ro/studii-licenta; https://edu.ro/studii-masterat); pagina web a Facultății: https://pse-b.spiruharet.ro/prezentare-facultate/documente-facultate.

Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a membrilor facultăţii se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de etică și deontologie universitară (pagina web: https://www.spiruharet.ro/codul_etic.html) ce cuprinde dispoziţii normative aplicabile tuturor membrilor comunităţii Universităţii Spiru Haret. Din Codul de etică și deontologie universitară derivă drepturi şi obligaţii, precum şi modul cum sunt apărate libertăţile academice, autonomia universitară şi integritatea etică. Prin urmare, Universitatea dispune de practici şi mecanisme clare şi eficiente pentru aplicarea prevederilor Codului în ceea ce priveşte activităţile de management, cercetare, predare sau evaluare.

2. Structuri și activități manageriale.

Alegerea membrilor structurilor de conducere la nivelul Facultăţii se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de constituire și alegere a  structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universităţii Spiru Haret.

Programele de studii ale Facultăţii de Psihologie și Științele Educației sunt gestionate de către Departamentul Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – entitate academică integrată organic în structura Universităţii Spiru Haret, care beneficiază de sprijinul constant al Senatului, al conducerii Universităţii şi de colaborarea cu celelalte facultăţi şi cu departamentele instituţiei.

Departamentul este condus de către un Director – care asigură managementul şi conducerea operativă a departamentului – şi de Consiliul Departamentului – ca structură de conducere la nivelul departamentului de studii. Activitatea Departamentului Psihologie și Științele Educației funcționează pe baza Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a departamentului. Ca unitate de bază a învăţământului universitar, Departamentul dezbate principalele probleme legate de conţinutul învăţământului, de implementarea tehnologiilor didactice moderne, precum şi de urmărire permanentă a calităţii şi eficienţei actului didactic pentru toate cadrele didactice.

Conducerea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei este asigurată de către: Consiliul Facultăţii – cu funcţie decizională şi deliberativă şi Decanul - cu funcţie executiv-operativă.

Consiliul Facultăţii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile conferite de Carta Universităţii Spiru Haret (pagina web: https://www.spiruharet.ro/carta-universitatii.html) şi în baza unui program în care sunt cuprinse aspecte relevante ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Consiliul Facultăţii şi Consiliul Departamentului sunt sprijinite, în activitatea de proiectare şi evaluare a calităţii procesului educaţional la nivelul celor două specializări, de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC). Comisia funcţionează atât în baza Manualului de management al calităţii, a Regulamentelor şi Metodologiilor şi a Procedurilor operaţionale, aprobate de către Senatul universitar, cât şi a Planului de activitate, validat la începutul anului universitar de către Consiliul Facultăţii.

Alături de Consiliul Facultăţii şi Consiliul Departamentului, funcţionează - în conformitate cu Carta Universităţii Spiru Haret – și Comisia de Audit Intern al Calității, care organizează procedura de auditare internă, astfel încât să existe certitudinea că angajamentele pe care instituţia şi le-a asumat sunt respectate riguros, în condiţii de transparenţă publică.

În structura Facultăţii sunt incluse şi serviciile administrative, tehnice, secretariat, casierie, arhivă, registratură, librărie şi bibliotecă.

Gestiunea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ revine unui director administrativ, iar buna funcţionare a laboratoarelor este asistată de specialiştii proprii ai facultăţii, precum şi de specialişti ai Direcţiei IT al Universităţii Spiru Haret.

Programele de studii ale Facultăţii, planurile şi strategiile de cercetare, supuse periodic analizei Consiliului Departamentului şi Consiliului Facultăţii, reflectă deschiderile spre spaţiul european al cunoaşterii academice şi ştiinţifice. În acest fel, misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată de Facultate se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu Cadrul Național al Calificărilor (CNC), Cadrul Național Cadrul Național al Calificărilor pentru Învățământul Superior (CNCIS), Cadrul European al Calificărilor / European Qualifications Framework (CEC/ EQF) şi se raportează la obiectivele de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi profesionale naţionale şi europene.

3. Misiune şi obiective

Misiunea fundamentală asumată de Facultate constă în a oferi și a asigura pregătirea şi formarea profesională a studenţilor și masteranzilor în vederea dobândirii competenţelor profesionale și transversale prefigurate de Cadrul Național al Calificărilor pentru Învățământul Superior (CNCIS) pentru nivelul studiilor universitare de licență (nivel 6) și de master (nivel 7) pentru domeniul Psihologie și Științe ale Educației. Din această perspectivă, sincronizarea cu Cadrul European al Calificărilor / European Qualifications Framework (CEC/ EQF) necesită ca misiunea fundamentală a Facultății să se înscrie pe coordonate didactice și de cercetare științifică, activități menite să se adapteze la nou și să asigure aplicarea și valorificarea cercetărilor ştiinţifice din cele două domenii.

Misiunea didactică a Facultății de Psihologie şi Științele Educației este de a oferi studenţilor și masteranzilor cunoştinţe şi competenţe largi în domeniul Psihologie și Științe ale Educației, atât prin activitate „față în față”, în sălile de curs și de seminar/laborator, cât și prin activitate on-line, pe platforma educațională e-Learning Blackboard, sincron și asincron. Misiunea didactică este susținută de activitățile didactice fundamentale (predare, învățare, evaluare) în organizarea procesului didactic universitar, documente precum plan de învăţământ, orar (activitate didactică, de predare-învățare), structura fișelor disciplinelor proiectate în perspectiva dobândirii competențelor specifice, planificarea evaluărilor pe parcurs și finale.

Misiunea ştiinţifică a Facultății de Psihologie şi Științele Educației constă în dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul psihologiei și științe ale educației, concomitent cu transmiterea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor şi abilităţilor de cercetare care să-i înzestreze pe studenți și masteranzi cu competenţele necesare pentru participarea în colective de cercetare ştiinţifică. Misiunea ştiinţifică se îndeplineşte prin: conceperea, actualizarea şi aplicarea Planului de cercetare; activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice, a studenţilor și masteranzilor, materializată în sesiunile de comunicări ştiinţifice, publicaţii şi lucrări ştiinţifice; pregătirea pentru cercetare a studenţilor și masteranzilor (prin disciplinele incluse în planul de învăţământ). 

Pregătirea studenţilor şi masteranzilor Facultăţii urmăreşte atât formarea fundamentală, cât şi dezvoltarea abilităţilor necesare practicării profesiei în concordanţă cu standardele ştiinţifice şi profesionale actuale şi promovarea interdisciplinarităţii.

Astfel, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se concentrează asupra unor activităţi ale căror funcţii principale constau în:
● pregătirea iniţială şi continuă a studenţilor și masteranzilor;
● promovarea cercetării ştiinţifice (fundamentale, aplicative şi de dezvoltare);
● oferirea de consultanţă şi consiliere, servicii profesional-ştiinţifice adresate instituţiilor, comunităţii şi persoanelor interesate;
● dezvoltarea spiritului civic, a gândirii inovatoare şi critice, a valorilor democratice în rândul studenţilor și masteranzilor;
● extinderea şi diversificarea relaţiilor de cooperare academică cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din ţară şi din străinătate;
● iniţierea şi supravegherea funcţionării structurilor şi mecanismelor de asigurare a calităţii academice;
● consolidarea şi dezvoltarea expertizei profesional-ştiinţifice a corpului profesoral;
● dezvoltarea capacităţii instituţionale a specializării şi, implicit, a Facultăţii.

Obiectivele Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei:

Obiective generale:
● promovarea, într-un sistem integrat de predare–învăţare–evaluare şi cercetare, a unei pregătiri complexe şi durabile a studenţilor şi masteranzilor în spiritul valorilor şi tradiţiilor umaniste autohtone şi europene;

● dezvoltarea, diversificarea şi eficientizarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii educaţionale şi de cercetare din ţară şi din străinătate, dar şi cu alte instituţii şi organizaţii;
● conferirea de valenţe europene procesului educaţional şi cercetării ştiinţifice, centrate pe calitate şi performanţă, care să certifice aşteptările absolvenţilor şi să le ofere şansa ocupării unei poziţii sociale şi profesionale satisfăcătoare;
● promovarea şi dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale cadrelor didactice şi studenţilor/ masteranzilor;
● creşterea vizibilităţii corpului profesoral al facultăţii, atât pe plan intern, cât şi extern.

Obiective specifice:
● promovarea calităţii în procesul educaţional şi în cercetarea ştiinţifică;

● actualizarea programelor de studii şi a suporturilor didactice;
● promovarea în procesul didactic a metodelor şi mijloacelor moderne de predare (audio-video) şi utilizarea tehnologiilor IT (platforme educaționale online: platforma e-learning Blackboard);
● asigurarea permanentă a materialelor didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, atât pentru studii de licenţă, cât şi pentru studiile de masterat;
● colaborarea cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.), pentru a asigura o mai bună orientare şi integrare a studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii;
● accesarea programelor de cercetare finanţate din fonduri naţionale sau internaţionale, cu scopul realizării Planului de cercetare ştiinţifică al Facultăţii şi susţinerii Strategiei de cercetare ştiinţifică.

4. Personalul didactic. Activitatea didactică și științifică

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei beneficiază de aportul unui personal didactic valoros, cu experienţă în cunoaşterea teoretică şi practică a domeniului de specializare aferent programului de studii universitare, experienţă demonstrată şi validată public.

Valoarea şi experienţa profesională sunt dovedite atât printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare, precum şi prin numeroase lucrări ştiinţifice publicate în volume şi în prestigioase reviste de specialitate.

Activitatea didactică a întregului corp profesoral are în vedere integrarea în aria europeană a învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice prin adaptarea planurilor de învăţământ, actualizarea permanentă a conţinutului activităţilor didactice, introducerea celor mai noi achiziţii ştiinţifice din domeniu, modernizarea metodologiei de predare şi de evaluare a rezultatelor activităţii studenţilor și masteranzilor.

Toţi titularii de disciplină au elaborate cursuri/ suporturi de curs şi alte lucrări indispensabile organizării optime a procesului de învăţământ, care acoperă integral problematica disciplinelor predate. Manualele universitare şi celelalte lucrări de suport a demersurilor de învăţare sunt tipărite sub egida Editurii Fundaţiei România de Mâine, editură proprie a Universităţii Spiru Haret, într-un tiraj corespunzător, care este stabilit anual în raport de cerinţele fiecărui program de studiu. Totodată, informaţii şi suporturi didactice necesare studiului sunt postate pe site-ul web al Facultății.

În paralel cu activitatea didactică, cadrele didactice ale Facultăţii sunt angrenate în cercetarea ştiinţifică, care este valorificată publicistic în diverse modalităţi: articole, studii, lucrări, rapoarte de cercetare etc. Instrumentele prin care este utilizat potenţialul de cercetare al Facultăţii sunt: proiecte de cercetare, granturi, acorduri de colaborare interinstituţională, practica de specialitate, laboratoare şi seminarii cu tematică practic-aplicativă, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, workshop-uri.

5. Baza materială

Activitatea didactică se desfăşoară la sediul propriu al Universităţii Spiru Haret – situat pe Str. Fabricii, Nr. 46G, sector 6, Bucureşti, telefon 021/4551144, fax 021/2556096, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., web-site: https://pse-b.spiruharet.ro/  –  având în dotare patru amfiteatre, săli de seminar şi laboratoare corespunzătoare desfăşurării activităţii didactice şi de cercetare în condiţii optime. Laboratoarele proprii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, în care se desfăşoară activităţile cu caracter practic-aplicativ, dispun de dotare cu echipamente şi mijloace de funcţionare corespunzătoare exigenţelor actuale, inclusiv programe software aferente, ce deţin licenţă de utilizare.

Spaţiile proprii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei permit planificarea şi organizarea corespunzătoare a activităţilor didactice.

Universitatea Spiru Haret are asigurată tipărirea integrală a cursurilor şi manualelor didactice prin utilizarea Editurii Fundaţiei România de Mâine din Bucureşti, laboratorul de tehnoredactare, dotat cu echipamente performante pentru editarea de carte şi complexul tipografic digital de ultimă generaţie asigură resurse de învăţământ – cărţi, tratate, cursuri universitare de referinţă necesare pregătirii individuale, ghiduri de studiu, materiale publicitare etc.

Universitatea dispune, de asemenea, de produsele software specializate pentru realizarea cursurilor în format electronic şi publicarea acestora în Biblioteca virtuală.

Pentru informare şi documentare este disponibilă Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, precum şi alte biblioteci din cadrul Universităţii Spiru Haret, la care studenţii Facultăţii au acces gratuit. Biblioteca Facultăţii este dotată cu sală de lectură, care asigură un număr optim de locuri raportat la studenţii înscrişi. Biblioteca Facultăţii dispune de fond de carte, colecţii, periodice, reviste din literatura de specialitate română şi străină, astfel încât sunt acoperite disciplinele prevăzute în Planul de învăţământ, cât şi nevoile studenţilor și masteranzilor în etapele activităţilor de documentare şi cercetare ştiinţifică. Accesul la internet, precum şi existenţa site-ului propriu, cu bibliotecă şi avizier virtual, permit atât o documentare corespunzătoare, precum şi o comunicare rapidă între cadrele didactice şi studenţi. De asemenea, studenţii și masteranzii pot să achiziţioneze manuale, cursuri, caiete de seminarii şi de practică, alte suporturi didactice de la punctul de distribuţie al Facultăţii.

6. Facilităţi

Universitatea Spiru Haret acordă studenţilor și masteranzilor, următoarele facilităţi:
● Neperceperea de taxe de înscriere la admitere pentru copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, cu vârsta de cel mult 26 de ani;
● Dreptul de acces în platforma e-Learning Blackboard şi de utilizare a tuturor facilităţilor programului informatic;
● Achiziţionarea de manuale, cursuri universitare şi alte tipuri de lucrări apărute la Editura Fundaţiei România de Mâine (editură şi complex tipografic proprii USH), cu o reducere de 30% faţă de preţul de librărie;
● Acces la întregul fond documentar al Universităţii, la toate bibliotecile din facultăţi, precum şi la biblioteca virtuală a Universităţii şi facultăţilor;
● Acces gratuit, prin contul instituțional, la bazele de date științifice aferente portalului Anelis Plus, Thomson Reuters, ProQuest, EBSCOhost, JSTOR;
● Cursuri, consultaţii, dezbateri, prezentate prin intermediul platformei e-Learning Blackboard;
● Publicarea de studii originale în „Analele Universităţii Spiru Haret”, de articole şi puncte de vedere în revista Opinia Naţională.
● Burse studențești de merit (potrivit „Regulamentului privind acordarea burselor studenţeşti”, în limita fondurilor alocate);

● Acces gratuit la cluburile studenţeşti proprii, precum şi la Complexul sportiv;
● Acces la cantina proprie, cu subvenţionare de 30%;
● Asigurarea de sănătate, fără plata contribuţiilor, pe timpul exercităţii calităţii de student/ masterand dacă are vârsta de până la 26 de ani;
● Acces la Wellness Premium Institute.