Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei este o structură academică nouă, înfiinţată în anul 2015 în cadrul Universităţii Spiru Haret prin reorganizarea Facultăţii de Sociologie-Psihologie. Reorganizarea a fost impusă de dezvoltarea a noi programe de studii din domeniul Ştiinţelor Educaţiei (programul de studii universitare de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar), în strânsă legătură cu cerinţele pieţei muncii şi cu precizările legislative în vigoare. 

    În conformitate cu prevederile legale, în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei sunt organizate următoare programe de studii universitare de licenţă şi masterat:

           Studii universitare de licenţă 3 ani/6 semestre (180 credite):

Psihologie IF – 200 locuri, program acreditat (H.G. 575/2015 publicată în M.O. nr.554 bis/27.07.2015; H.G. 376/2016 publicată în M.O. nr.413/01.06.2016)

Psihologie IFR – 125 locuri, program autorizat (H.G. 575/2015 publicată în M.O. nr.554 bis/27.07.2015; H.G. 376/2016 publicată în M.O. nr.413/01.06.2016)

Psihologie ID – 75 locuri, program autorizat (H.G. 575/2015 publicată în M.O. nr.554 bis/27.07.2015; H.G. 376/2016 publicată în M.O. nr.413/01.06.2016)

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar IF - 100 locuri, program autorizat (H.G. 575/2015 publicată în M.O. nr.554 bis/27.07.2015; H.G. 376/2016 publicată în M.O. nr.413/01.06.2016)

Studii universitare de masterat cu frecvență, 2 ani/4 semestre (120 credite)

Psihologie judiciară și victimologie, program acreditat (H.G. 595/2015 publicată în M.O. nr.595 bis/06.08.2015; H.G. 402/2016 publicată în M.O. nr.453/16.06.2016)

Psihologie clinică și intervenție psihologică, program acreditat (H.G. 595/2015 publicată în M.O. nr.595 bis/06.08.2015; H.G. 402/2016 publicată în M.O. nr.453/16.06.2016)

              

Misiunea asumată de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei constă în a oferi şi asigura pregătirea şi formarea profesională a studenţilor şi masteranzilor la cel mai înalt nivel de competenţa, în spiritul valorilor europene, al tradiţiilor umaniste şi în concordantă cu standardele actuale ale dezvoltării ştiinţifice, cu cerinţele reclamate de statutul României ca ţara membră a U.E. și cu exigenţele pieţei muncii interne şi externe. Pregătirea studenţilor şi masteranzilor Facultăţii urmăreşte atât formarea fundamentală, cât şi dezvoltarea abilităţilor necesare practicării profesiei în concordanţă cu standardele ştiinţifice şi profesionale actuale şi promovarea interdisciplinarităţii.

Obiectivele Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei:

-          promovarea, într-un sistem integrat de predare–învăţare–evaluare şi cercetare, a unei pregătiri complexe şi durabile a studenţilor şi masteranzilor în spiritul valorilor şi tradiţiilor umaniste autohtone şi europene;

-          dezvoltarea, diversificarea şi eficientizarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii educaţionale şi de cercetare din ţară şi din străinătate, dar şi cu alte instituţii şi organizaţii;

-          conferirea de valenţe europene procesului educaţional şi cercetării ştiinţifice, centrate pe calitate şi performanţă, care să certifice aşteptările absolvenţilor şi să le ofere şansa ocupării unei poziţii sociale şi profesionale satisfăcătoare;

-          promovarea şi dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale cadrelor didactice şi studenţilor; creşterea vizibilităţii corpului profesoral al facultăţii, atât pe plan intern, cât şi extern.

-          promovarea calităţii în procesul educaţional şi în cercetarea ştiinţifică;

-          actualizarea programelor de studii şi a suporturilor didactice;

-          promovarea în procesul didactic a metodelor şi mijloacelor moderne de predare (audio-video) şi utilizarea tehnologiilor IT (platforma E-learning Blackboard);

-          asigurarea permanentă a materialelor didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, atât pentru studii de licenţă, cât şi pentru studiile de masterat;

-          colaborarea cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.) pentru a asigura o mai bună orientare şi integrare a studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii;

-          accesarea programelor de cercetare finanţate din fonduri naţionale sau internaţionale, cu scopul realizării Planului de cercetare ştiinţifică al Facultăţii şi susţinerii Strategiei de cercetare ştiinţifică.

Programele de studii ale Facultăţii, planurile şi strategiile de cercetare, supuse periodic analizei Consiliului Departamentului şi Consiliului Facultăţii, reflectă deschiderile spre spaţiul european al cunoaşterii academice şi ştiinţifice. În acest fel, misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată de Facultate se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu Nomenclatorul naţional de calificări şi se raportează la obiectivele de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi profesionale naţionale şi europene.